(roller Incubator co2 ) ؛

 

 دستگاهی است که برای رشد و نگهداری کشت های میکروبیولوژیکی یا کشت سلولی استفاده می شود. انکوباتور (کشت سلول) دما، رطوبت و سایر شرایط بهینه مانند Co2 و محتوای اکسیژن اتمسفر را حفظ می کند. انکوباتور (کشت سلول ) برای بسیاری از کارهای تجربی در زیست شناسی سلولی، میکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولی ضروری هستند و برای کشت سلول های باکتریایی و یوکاریوتی استفاده می شوند.

ساده‌ترین انکوباتور(کشت سلول )جعبه‌های عایق‌دار با بخاری قابل تنظیم هستند که معمولاً تا 60 تا 65 درجه سانتی‌گراد (140 تا 150 درجه فارنهایت) افزایش می‌یابند، اگرچه برخی از آنها می‌توانند کمی بالاتر بروند (معمولاً بیش از 100 درجه سانتیگراد نیست). بیشترین دمای مورد استفاده برای باکتری ها مانند E. coli و همچنین سلول های پستانداران تقریباً 37 درجه سانتیگراد (99 درجه فارنهایت) است، زیرا این موجودات در چنین شرایطی به خوبی رشد می کنند. برای سایر موجودات مورد استفاده در آزمایشات بیولوژیکی، مانند مخمر جوانه زن Saccharomyces cerevisiae، دمای رشد 30 درجه سانتیگراد (86 درجه فارنهایت) بهینه است.

انکوباتور( کشت سلول ) های پیچیده تر همچنین می توانند شامل توانایی کاهش دما (از طریق تبرید) یا توانایی کنترل رطوبت یا سطوح Co2 باشند. این در پرورش سلول های پستانداران مهم است، جایی که رطوبت نسبی به طور معمول بیش از 80٪ برای جلوگیری از تبخیر و pH کمی اسیدی با حفظ سطح Co2 5٪ به دست می آید.

 

 

 
 

(incubator roller co2 )

 

 

 دستگاهی است که برای رشد و نگهداری کشت های میکروبیولوژیکی یا کشت سلولی استفاده می شود. انکوباتور (کشت سلول ) دما، رطوبت و سایر شرایط بهینه مانند Co2 و محتوای اکسیژن اتمسفر را حفظ می کند. انکوباتور (کشت سلول ) برای بسیاری از کارهای تجربی در زیست شناسی سلولی، میکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولی ضروری هستند و برای کشت سلول های باکتریایی و یوکاریوتی استفاده می شوند.

ساده‌ترین انکوباتور(کشت سلول )جعبه‌های عایق‌دار با بخاری قابل تنظیم هستند که معمولاً تا 60 تا 65 درجه سانتی‌گراد (140 تا 150 درجه فارنهایت) افزایش می‌یابند، اگرچه برخی از آنها می‌توانند کمی بالاتر بروند (معمولاً بیش از 100 درجه سانتیگراد نیست). بیشترین دمای مورد استفاده برای باکتری ها مانند E. coli و همچنین سلول های پستانداران تقریباً 37 درجه سانتیگراد (99 درجه فارنهایت) است، زیرا این موجودات در چنین شرایطی به خوبی رشد می کنند. برای سایر موجودات مورد استفاده در آزمایشات بیولوژیکی، مانند مخمر جوانه زن Saccharomyces cerevisiae، دمای رشد 30 درجه سانتیگراد (86 درجه فارنهایت) بهینه است.

انکوباتور( کشت سلول ) های پیچیده تر همچنین می توانند شامل توانایی کاهش دما (از طریق تبرید) یا توانایی کنترل رطوبت یا سطوح Co2 باشند. این در پرورش سلول های پستانداران مهم است، جایی که رطوبت نسبی به طور معمول بیش از 80٪ برای جلوگیری از تبخیر و pH کمی اسیدی با حفظ سطح Co2 5٪ به دست می آید.

 

 

محصولات ؛

راه های ارتباطی :

026-44354047

026-44354037

0912-4655922

 info@ftsm.ir