جعبه ای از جنس استیل و ایزوله که ابعاد آن متغیر است و در این باکس استیل مواردی از قبیل دی اکسید کربن ، اکسیژن ، رطوبت و دما توسط سنسور های بسیار دقیق کنترل میشود و این یعنی محل رشد و تکثیر سلول و باکتری و همچنین نمونه های زنده دیگر