موارد استفاده از دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی :

دستگاه انکوباتور کاربرد های وسیعی دارد برخی از برنامه های کاربردی به شرح زیر است :در آزمایشگاه های میکروبیولوژی ، انکوباتور به رشد باکتری ها ، قارچ ها و سایر ارگانیسم ها کمک میکند همچنین به طور مشابه به رشد ویروس ها در کشت های سلولی به همین ترتیب در آزمایشگاه های جانور شناسی ، محیطی برای پرورش تخم های حشرات ، پرندگان و سایر موجودات تخم زا فراهم میکند و به نگهداری نمونه های بیولوژیکی قبل از تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه های پزشکی کاربرد دارد .